Regulamin korzystania z Platformy

Regulamin korzystania z Platformy e-learningowej WSKiZ

(data wejścia w życie 18 październik 2012)

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Regulamin korzystania z „Platformy e-learningowej WSKiZ” (zwany dalej Regulaminem) określa zasady korzystania z systemu informatycznego zarządzania szkoleniami (zwanego dalej Platformą), udostępnianego przez Wyższą Szkołę Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu (zwaną dalej WSKiZ).
 2. Poniższe określenia oznaczają:
  • Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy (w szczególności student, nauczyciel),
  • Konto Użytkownika – zbiór danych związanych z Użytkownikiem (takich jak dane personalne, adres e-mail),
  • uprawnienia – zakres czynności, jakie może wykonywać Użytkownik na Platformie;
  • Administrator – osoba odpowiedzialna za techniczną stronę działania Platformy.
 3. Platforma udostępniona jest w sieci Internet w sposób ciągły 24 godz./dobę 7 dni w tygodniu z wyłączeniem czasu potrzebnego na niezbędne prace konserwacyjne.
 4. Do korzystania z Platformy, Użytkownik musi posiadać własny adres e-mail i mieć możliwość odczytywania przesyłanych na niego wiadomości,
 5. Zalogowanie się na Platformie i korzystanie z jej zasobów jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

§ 2
Rejestracja na Platformie

 1. Użytkownikami Platformy mogą być studenci, wykładowcy, pracownicy i osoby współpracujące z WSKiZ,
 2. Do zarejestrowania się na Platformie niezbędny jest unikalny adres e-mail; nie ma możliwości zarejestrowania dwóch Użytkowników posiadających ten sam adres e-mail
 3. Jeden Użytkownik może posiadać na Platformie tylko jedno Konto Użytkownika.
 4. W celu zarejestrowania się na Platformie, należy pobrać i wypełnić Wniosek o Założenie Konta Użytkownika a następnie dostarczyć wniosek do Administratora.
 5. Po otrzymaniu wniosku, Administrator, w ciągu 5 dni roboczych, prześle na konto e-mail Użytkownika, jego indywidualny login i pierwsze hasło logowania.

§ 3
Bezpieczeństwo korzystania z Platformy

 1. W przypadku utraty hasła, system umożliwia Użytkownikowi przesłanie nowego hasła na jego adres e-mail zarejestrowany na Platformie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać swojego hasła osobom trzecim,
 3. W przypadku podejrzenia, że osoba trzecia weszła w posiadanie jego hasła, Użytkownik ma obowiązek zmienić hasło i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Administratora.
 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki działań osób trzecich, wynikłe z nieprzestrzegania postanowień tego paragrafu.

§ 4
Warunki korzystania z platformy

 1. Z Platformy mogą korzystać wyłącznie osoby zarejestrowane (Użytkownicy).
 2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa zawartych w §3.
 3. Użytkownik może korzystać z platformy tylko zgodnie z jej przeznaczeniem
 4. W przypadku niestosowania się Użytkownika do Regulaminu Platformy, WSKiZ ma prawo do czasowego lub permanentnego zablokowania jego konta.
 5. Wszelkie materiały dostępne w ramach Platformy stanowią własność WSKiZ i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr. 80, poz. 904 z późn. zm.).
 6. Użytkownik ma prawo kopiować materiały dostępne na Platformie jedynie dla własnych celów edukacyjnych.
 7. Użytkownik nie ma prawa, w jakikolwiek sposób (umyślnie jak i przez zaniedbanie), udostępniać pozyskanych z Platformy materiałów, osobom trzecim, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu korzystania z Platformy. W szczególności Użytkownik nie może materiałów pozyskanych na Platformie:
  1. udostępniać na portalach jak Facebook, Youtube, Chomikuj itp. nawet jeżeli byłyby one tam dostępne dla ograniczonego kręgu znajomych,
  2. udostępniać poprzez sieci typu Peer-To-Peer lub za pomocą protokołów typu BitTorrent, umożliwiających innym użytkownikom bezpośrednie pobieranie danych z komputera Użytkownika,
  3. wykorzystywać we własnych pracach w zakresie sprzecznym z ustawą o prawie autorskim.
 8. W profilu na Platformie, Użytkownik powinien umieścić swoje rzeczywiste zdjęcie o jakości umożliwiającej rozpoznanie go przez innych użytkowników.

§ 5
Blokada dostępu

 1. WSKiZ może tymczasowo zablokować Konto Użytkownika z następujących przyczyn:
  1. notorycznego nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
  2. zaistnienia podejrzenia o korzystanie z Platformy przez osoby trzecie wykorzystujące do tego celu Konto Użytkownika;
  3. zaistnienia podejrzenia o wykorzystywaniu informacji zawartych na Platformie w sposób sprzeczny z prawem autorskim albo w celu nieuczciwej konkurencji,
  4. w innych uzasadnionych przypadkach (np. nieuregulowania przez Uczestnika należności finansowych w stosunku do WSKiZ)
 2. Odblokowanie Konta Użytkownika może nastąpić po wyjaśnieniu przyczyny, które spowodowały zablokowanie.
 3. Wniosek o odblokowanie Konta Użytkownika należy w formie pisemnej kierować do Administratora.

§ 6
Reklamacje

 1. WSKiZ będzie dokładał wszelkich starań dla ciągłego i bezawaryjnego działanie Platformy, jednak zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu w celu dokonania niezbędnych prac konserwacyjnych.
 2. Użytkownikowi nie przysługuje wobec WSKiZ żadne prawo do odszkodowania ani innej rekompensaty za przerwy albo błędy w działaniu Platformy.
 3. W przypadku zauważenia niewłaściwego działania Platformy, Użytkownik powinien powiadomić o tym fakcie Administratora, w miarę możliwości załączając zrzuty ekranowe i inne istotne informacje mogące pomóc w usunięciu przyczyny błędu.
 4. Informacje o aktywności Użytkownika na Platformie są gromadzone na bieżąco i mogą być wykorzystywane w celu wyjaśnienia ewentualnych reklamacji.

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. O zmianie niniejszego Regulaminu WSKiZ powiadamia Użytkowników komunikatem na Platformie.
 2. Aktualna treść Regulaminu umieszczona jest na Platformie.
 3. Nie złożenie w terminie 7 dni roboczych od ogłoszenia, odmowy przyjęcia zmian w Regulaminie, oznacza akceptację nowej treści Regulaminu.
 4. Odmowa przyjęcia zmian w Regulaminie jest jednoznaczna z rezygnacją Użytkownika z korzystania z Platformy.
 5. Dodatkowych informacji dotyczących działania Platformy udziela Administrator.
Ostatnia modyfikacja: sobota, 24 listopad 2012, 20:01